Cost of the future

W konferencji Costs of the Future spróbujemy w interdyscyplinarnym gronie ekspertów odpowiedzieć na pytania: jakie koszty opłaca się dzisiaj ponieść dla lepszej przyszłości świata, jak przełamać opór wielu współczesnych krótkookresowych interesów na rzecz lepszej przyszłości, jak przedstawiciele różnych nauk mogą znaleźć wspólny interes w poszukiwaniu koncepcji lepszego świata, jak zaangażować młodzież w budowę swojego wspólnego lepszego świata.

The Costs of the Future conference will try to answer the following questions in an interdisciplinary group of experts: what costs are worth incurring today for a better future in the world, how to overcome the resistance of many short-term interests for a better future, how representatives of various sciences can find a common interest in finding a concept of a better world, how to engage young people in building their joint, better world.

Previous TEDx speaches.