TED (Technology, Entertainment, Design)

to organizacja, która zamieszcza wystąpienia online pod sloganem “idei wartych rozpowszechniania”. Organizacja TED została założona w lutym 1984r. jako konferencja, która odbywa się corocznie od 1990r.

Na początku, działalność TED skupiała się na technologii i designie, co odpowiadało jej korzeniom Doliny Krzemowej, ale od dłuższego czasu rozpowszechnia także idee dotyczące wielu naukowych, kulturowych i akademickich tematów.

Konferencje TEDx

to lokalne konferencje, podczas których występują zaproszeni prelegenci oraz wyświetlane są poprzednio nagrane wystąpienia z konferencji TED. Wydarzenia TEDx są w pełni planowane i koordynowane samodzielnie przez społeczność, która otrzymała licencję na zorganizowanie takiego wydarzenia od organizacji TED.

Wystąpienia, design i temat przewodni każdego TEDx-a jest unikalny i rozwijany samodzielnie, ale wszystkie z nich mają pewne cechy wspólne.

TED (Technology, Entertainment, Design)

is a media organization which posts talks online for free distribution, under the slogan “ideas worth spreading”. TED was founded in February 1984 as a conference, which has been held annually since 1990.

TED’s early emphasis was technology and design, consistent with its Silicon Valley origins, but it has since broadened its focus to include talks on many scientific, cultural, and academic topics

TEDx conferences

A TEDx event is a local gathering where live TED-like talks and videos previously recorded at TED conferences are shared with the community. TEDx events are fully planned and coordinated independently, on a community-by-community basis.

The content and design of each TEDx event is unique and developed independently, but all of them have features in common.

Czym jest Akademia Leona Koźmińskiego? 

About Koźminski University

Kozminski University jest jedną z najbardziej wpływowych intelektualnie szkół biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej, posiada trzy najważniejsze akredytacje akademickie, tzw. potrójną koronę, jest też bardzo wysoko notowany według Financial Times wśród światowych uczelni biznesowych.  W swoich naukowych osiągnięciach i intelektualnych wpływach uczelnia daleko, interdyscyplinarnie, wykracza poza problematykę ekonomiczną i społeczną. Jest czołowym w świecie ośrodkiem etyki biznesu – kilka lat temu w ALK odbył się Światowy Kongres Etyki Biznesu. Jest też czołowym światowym ośrodkiem badań nad procesami globalizacji i równości – pokazują to liczne prace na światowej arenie ośrodka naukowego TIGER działającego w Uniwersytecie. Uczelnia prowadzi wiele ciekawych badań w zakresie ekonomii eksperymentalnej, psychologii ekonomicznej, neurosciences oraz sztucznej inteligencji. Najmocniejszą oczywiście stroną  Uczelni są badania w zakresie przyszłości pracy i zarządzania, badania nad przyszłością ambitnej przedsiębiorczości oraz nowych teorii konkurencji i zatrudnienia, szczególnie dotyczących ludzi młodych.

Kozminski University is one of the most influential intellectual business schools in Central and Eastern Europe, has the three most important academic accreditations, so-called triple crown, is also highly ranked according to the Financial Times among global business universities. In its scientific achievements and intellectual influences, the University is far, interdisciplinary, going beyond economic and social issues. It is the leading center of business ethics in the world – a few years ago, the World Business Ethics Congress was held at the University. It is also the world’s leading research center on the processes of globalization and equality – this is demonstrated by the numerous works on the world stage of the TIGER research center operating at the University. The university conducts many interesting studies in experimental economics, economic psychology, neuroscience and artificial intelligence. The University’s strongest course is research in the field of the future of work and management, research into the future of ambitious entrepreneurship and new theories of competition and employment, especially for young people.